dimecres, 25 de febrer de 2009

Resum 1

Els polígons i políedres
Els polígons, són superfícies planes , tancades per segments units pels seus extrems, es classifiques en :
- Segment : és una linea recta limitada per 2 punts. Te origen pero no fi.
- Recta : és una linea recta limitada per 1 punt. Te origen pero no fi.
- Punt : és el primer objecte geometric i origen de tots els altres.
Hi han 3 tipus d'angles, són :
- Recte : és un angle que fa 90º
- Agut : és una angle que fa menys de 90º
- Obtús : és un angle que fa més de 90º
Conclusió : també son figures les que tenen una sola dimensió.
Els polígon es poden classificar segons els costats que tenen :
- Triangle : 3 costats
- Quadrilàter : 4 costats
- Pentàgon : 5 costats
- Hexàgon : 6 costats
- Heptàgon : 7 costats
- Octàgon : 8 costats
- Enneàgon : 9 costats
- Decàgon : 10 costats
Els triangles tenen dues propietats:
- Els tres angles d'un triangle sempre sumen 180º
- En un triangle la suma dels 2 costats més petits han de ser més grans que la longitud del costat més gran.
Els triangles es classifiquen (segons els costats) en :
- Equilàter : Si té tots els seus costats tenen la mateixa allargada.
- Isòsceles : Si té dos dels seus costats iguals menys un.
- Escalè : Si té tots els seus costats diferents.
O segons els seus angles:
- Rectangle : Té un angle intern de 90º (recte)
- Acutangle : Té tots els tres angles interns de meys de 90 º (aguts)
- Obtusangle : Té un angle intern de més de 90º (obtús)
Els quadrilàters també es poden classificar en diferents figures :
- Paral·lelogram : és un quadrilàter convex que tots els seus costats son paral·lels dos a dos.
- Quadrat : és un polígon de quatre costats iguals amb angles rectes (90º).
- Rectangle : és un polígon que te 2 costats i ¡guals i els 2 altres costats diferent, paral·lels 2 a 2.
- Rombe : és un polígon que té tots els costats d'igual longitud.
- Romboide : és un polígon quadrilàter paral·lelogram els costats del qual són paral·lels 2 a 2, i en què els costats paral·lels tenen la meteixa longitud.
- Trapezoide : és un quadrilàter simple i convex no paral·lelogram, no té cap dels seus angles iguals.
Peró hi ha un cas en que té varies formes de classificar-se dins dels quadrilàters :
- Trapezi : és un quadrilàter convex que sols dos dels costats són paral·les. És classifiquen en :
- Rectangle : Si té 2 angles iguals
- Isòsceles : Si 2 dels seus costats són iguals
- Escalè : Si cap dels seus costats i angles són iguals
En el políedres s'hi ha de mirar : l'ordre en que por estar(és el nombre de costats de de qualsevol vèrtex), costats(les cares que té el políedre), vèrtex (el nombre de puntes que té el políedre) i arestes (el nombre de unions eltre els dos costats que s'uneix pels costats) de cada figura :
- Tetraedre : ordre 3, 4 cares, 4 vèrtex, 6 arestes
- Hexàedre : ordre 4, 6 cares, 6 vèrtex, 12 arestes
- Octaedre : ordre 4, 8 cares, 6 vèrtex, 12 arestes
- Dodecaedre : ordre 3, 12 cares, 20 vèrtex, 30 arestes
- Icosaedre : ordre 5, 20 cares, 12 vèrtex, 30 arestes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada